اسپری بنفشه و بادام روناسینکس

ناموجود

قیمت: ۲۷/۰۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
  • حجم: 30 میلی لیتر
معرفی اجمالی محصول

اسپری بنفشه و بادام روناسینکس

  • حجم 30 میلی لیتر
  • مناسب برای آلرژی های فصلی
  • مناسب برای رفع گرفتگی بینی
  • برند روناک

 

توضیحات

اسپری روناسینکس از عصاره گیاه گل بنفشه و روغن بادام شیرین تهیه شده است. ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ ﻣﻔﯿﺪى اﺳﺖ و ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﻰ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎه داروﯾﻰ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.

ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﻰ ﺳﺮد و ﻟﻄﯿﻒ دارد و ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﮐﻪ روى آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ و ﻓﺮاورده ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻰ ﺗﻮان اﻣﺮاض ﺑﺴﯿﺎرى را درﻣﺎن ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ و روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻰ از ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺮژى ﻫﺎى ﻓﺼﻠﻰ و رﻓﻊ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﯾﻦ اﺳﭙﺮى در ﺷﺐ، ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻋﻼﺋﻢ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﺑﯿﻨﻰ و ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ و اﺣﺘﻘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻓﺮآورده از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ى ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎى ﺑﯿﻨﻰ اﺳﺖ و اﺧﻼط ﺟﻤﺠﻤﻪ را ﻧﯿﺰ ﭘﺎک ﻣﻰﮐﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﮐﻨﻨﺪه از ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى ﻣﻐﺰى و ﺑﯿﻤﺎر ىﻫﺎى ﻧﺰﻟﻪاى اﺳﺖ.

ترکیبات:

ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ و روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ

موارد مصرف:

رﻓﻊ ﻋﻼﺋﻢ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﺑﯿﻨﻰ

درﻣﺎن آﻟﺮژى ﻫﺎى ﻓﺼﻠﻰ

رﻓﻊ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ

ﻋﻼج ﻋﻄﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎر و آﻣﺪن اﺷﮏ ﮔﺮم و ﺳﻮزان از ﭼﺸﻢ

مقدار نحوه مصرف:

روزانه 3 مرتبه و در هر بار یک پاف در هر سمت بینی

موارد عدم مصرف:

کسانیکه نسبت به گیاه بنفشه و روغن بادام شیرین حساسیت دارند و یا دچار ناراحتی های شدید پوستی هستند از مصرف این فرآورده خودداری کنند.

امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپری بنفشه و بادام روناسینکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *