روغن بادام تلخ روناک

معرفی اجمالی محصول

روغن بادام تلخ روناک

 • مناسب برای دردهای زیر سطحی
 • برند روناک
 • وزن 40 گرم

 

توضیحات

در طب سنتی یکی از مهم ترین روغن ها در طب سنتی، روغن بادام تلخ می باشد که طبیعت گرم و مرطوب دارد.

روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎرف داروﯾﻰ ﺑﮑﺎر ﻣﻰ رود و از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﺟﻬﺖ درﻣﺎن دردﻫﺎى ﻣﻔﺎﺻﻞ و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ روﻏﻦ ﺣﺎوى ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده اﯾﻰ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﯾﺎ ﺿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﻋﻀﻼت اﺳﺖ، داراى ﺧﻮاص ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﻰ، ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮى، ﺿﺪ ﺧﺎرش، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻰ ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

خواص درمانی:

رفع آثار خون مردگی های زیر پوست

تسکین دردهای ناشی از ضربات سطحی

نحوه مصرف:

روزاﻧﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻘﺪارى از روﻏﻦ را روى ﻗﺴﻤﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ: ﮔﺰارﺷﻰ در ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

موارد عدم مصرف:

 • ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ از ﻣﺼﺮف آن ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • از ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ روى زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎز ﺧﻮددارى ﺷﻮد.
 • در ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻫﺎى ﭘﻮﺳﺘﻰ دارﻧﺪ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارد.

توضیحات تکمیلی

وزن 40 g
امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “روغن بادام تلخ روناک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *