روغن شترمرغ روناک

ناموجود

بازه قیمت: ۲۹/۰۰۰تومان۴۷/۰۰۰تومان

توضیحات

اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن اول ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺒﺎﯾﻰ و داروﯾﻰ و ﺑﺮاى درﻣﺎن زﺧﻢ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﻬﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯿﻬﺎى ﭘﻮﺳﺘﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار اﺳﺖ.

روغن شترمرغ حاوی اسید چرب های ضروری امگا 3،6 و 9 می باشد.

اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﺿﺮورى ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺸﺎء ﻫﺎى ﺳﻠﻮل ﮐﻤﮏ ﮐﺮده، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻰ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻏﻦ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻏﻨﻰ از اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ روﻏﻦ ﻫﻢ در ﺗﺴﮑﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد و ﻫﻢ در ﺑﺎزﺳﺎزى ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى زﯾﺮﭘﻮﺳﺖ ﻣﻰرﺳﺪ، در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪ درد و ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻰ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﻻزم ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد درد را ﻣﻰ دﻫﺪ.

موارد مصرف:

درﻣﺎن دردﻫﺎى ﻋﻀﻼﻧﻰ، ﻣﻔﺼﻠﻰ و روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﻰ، درﻣﺎن و رﻓﻊ ﺗﺮک ﭘﺎ، ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﻃﻔﺎل

نحوه مصرف:

روزانه سه بار مقداری روغن را در محل مورد نظر بمالید و ماساژ دهید.

عوارض جانبی:  ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺧﺎﺻﻰ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

موارد عدم مصرف:

  • در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.
  • بر روی نقاط دارای جراحت استفاده نشود.

 

 

اطلاعات بیشتر

حجم60 میل, 90 میل
امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روغن شترمرغ روناک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *