روغن شترمرغ روناک

بازه قیمت: ۲۹/۰۰۰تومان۳۵/۰۰۰تومان

مقایسه

توضیحات

اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن اول ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺒﺎﯾﻰ و داروﯾﻰ و ﺑﺮاى درﻣﺎن زﺧﻢ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﻬﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯿﻬﺎى ﭘﻮﺳﺘﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار اﺳﺖ.

روغن شترمرغ حاوی اسید چرب های ضروری امگا 3،6 و 9 می باشد.

اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﺿﺮورى ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺸﺎء ﻫﺎى ﺳﻠﻮل ﮐﻤﮏ ﮐﺮده، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻰ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻏﻦ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻏﻨﻰ از اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ روﻏﻦ ﻫﻢ در ﺗﺴﮑﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد و ﻫﻢ در ﺑﺎزﺳﺎزى ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى زﯾﺮﭘﻮﺳﺖ ﻣﻰرﺳﺪ، در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪ درد و ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻰ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﻻزم ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد درد را ﻣﻰ دﻫﺪ.

موارد مصرف:

درﻣﺎن دردﻫﺎى ﻋﻀﻼﻧﻰ، ﻣﻔﺼﻠﻰ و روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﻰ، درﻣﺎن و رﻓﻊ ﺗﺮک ﭘﺎ، ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﻃﻔﺎل

نحوه مصرف:

روزانه سه بار مقداری روغن را در محل مورد نظر بمالید و ماساژ دهید.

عوارض جانبی:  ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺧﺎﺻﻰ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

موارد عدم مصرف:

  • در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.
  • بر روی نقاط دارای جراحت استفاده نشود.

 

 

توضیحات تکمیلی

حجم 60 میل, 90 میل
امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “روغن شترمرغ روناک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *