روغن مورد

ناموجود

قیمت: ۷۵/۰۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
 • حجم: 90 میلی لیتر
معرفی اجمالی محصول

روغن مورد

 • حجم 90 میلی لیتر
 • روغن ترکیبی مناسب برای تقویت و رشد مو
 • مناسب برای تیرگی مو
 • به شکل اسپری
 • برند روناک

توضیحات

این محصول از گیاهان مورد، آمله و روغن کنجد ساخته شده است که در آن از ماده موثره تانن استفاده شده است.

ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺗﺮﯾﻦ درﺧﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود و از دﯾﺮﺑﺎز در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و روﻏﻦ آن داراى ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ، ﺿﺪ ﻗﺎرچ و ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ از اﺛﺮات ﺗﺨﺮﯾﺒﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﯿﺎز ﻣﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮى ﺳﺮ و ﺳﯿﺎه ﺷﺪن آن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از روﻏﻦ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮى ﺳﺮ و ﺻﻮرت از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ، روﻏﻦ آﻣﻠﻪ اﺳﺖ. آﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ داراى ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و از ﻣﯿﻮه آن روﻏﻨﻰ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺪى ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎى وﯾﮋه ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮى ﺳﺮ و ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﯿﺮﮔﻰ و درﺧﺸﻨﺪﮔﻰ ﻣﻮﻫﺎى ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد، در اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ و دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺒﯿﻞ و رﯾﺶ از روﻏﻦ آﻣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻣﻠﻪ ﺑﺮاى ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن زودرس ﻣﻮﻫﺎ، ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

خاصیت درمانی:

درمان ریزش مو، تقویت کننده و سیاه کننده مو و ریش

مقدار و نحوه مصرف:

ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻫﺎى ﺳﺮ و ﺳﯿﺎه ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎى ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 4 ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﻫﺮ روز و ﺷﺐ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻫﺮ ﺷﺐ، ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻮﻫﺎى ﺧﻮد آن را ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻏﻦ را ﺑﺮ روى ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ به مدت 2 تا 3 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺻﺒﺢ ﻣﻮﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﻣﭙﻮ روزاﻧﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ.

عوارض جانبی:

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺧﺎﺻﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ اﺟﺰاى ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻓﺮآورده ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روغن مورد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *