روغن کرچک خوراکی روناک

ناموجود

قیمت: ۸/۵۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
 • وزن: 40 گرم
معرفی اجمالی محصول

روغن کرچک خوراکی روناک

 • وزن 40 گرم
 • مناسب برای درمان یبوست
 • مصرف خوراکی
 • برند روناک

توضیحات

روغن کرچک از دانه های گیاه کرچک گرفته می شود. داراى ﻃﺒﻊ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ.

روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﻃﯿﻒ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮔﺴﺘﺮد هاى دارد و ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪان و ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮاى درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ىﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻮع اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﺴﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ درﺻﺪ اﺳﯿﺪ رﯾﺴﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاى اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺎ و ﺗﺮﺷﺤﺎت 90ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ روﻏﻦ ﺣﺎوى روده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﻰ آن در دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رود.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ رﺳﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ، داراى ﺧﻮاص ﺿﺪ درد ﻗﻮى ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. ﺑﺮاى ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ دردﻧﺎک، ﻣﺸﮑﻼت آرﺗﺮوز ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى اﺳﮑﻠﺘﻰ ﻋﻀﻼﻧﻰ ﯾﮏ راه ﺣﻞ و درﻣﺎن اﯾﺪه آل اﺳﺖ.

روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮔﺮدش ﺧﻮن را در ﺑﺪن ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺻﻞ دردﻧﺎک زده ﺷﻮد، ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روان ﮐﺮدن ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﮐﺎﻫﺶ درد و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻰ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ درد و ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ را آرام ﮐﻨﺪ.

خاصیت درمانی:

 • خوراکی: به صورت مقطعی مسهل قوی
 • موضعی نرم کننده عصب

مقدار و نحوه مصرف:

خوراکی طبق دستور پزشک مصرف شود.

موضعی: روزی یک تا دو بار، هر بار مقدار مناسب روی موضع مالیده شود.

عوارض جانبی:

گزارشی در مورد حساسیت نسبت به روغن کرچک وجود ندارد.

موارد عدم مصرف:

در دوران بارداری و شیردهی و توصیه نمی شود.

امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روغن کرچک خوراکی روناک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *