شربت بنفشه روناک

ناموجود

قیمت: ۲۴/۰۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
  • حجم: 120 میلی لیتر
معرفی اجمالی محصول

شربت بنفشه روناک

  • حجم 120 میلی لیتر
  • مناسب برای بهبود سرفه، گرفتگی صدا و نرم کننده سینه
  • برند روناک

 

توضیحات

این محصول از عصاره آبی گل بنفشه و شکر سرخ تهیه شده است و در آن ماده موثره پلی فنول تعیین مقدار گردیده است.

ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ دارد، از زﻣﺎن ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اى در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺑﻨﻔﺸﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻃﺒﻖ راى ﺣﮑﻤﺎى ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻰ ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﮐﻪ روى ﮔﯿﺎه ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﮔﻞ ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﻬﺎى اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراى آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪى ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻼژ، اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ، ﻣﻘﺪارى اﺳﺎﻧﺲ و ﻣﻮاد داروﯾﻰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و در درﻣﺎن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﻰ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص ﺑﻨﻔﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاى درﻣﺎن ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﮔﺮﻣﺎ و ﺧﺸﮑﻰ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﮑﺮ ﭘﺮورده ﺷﻮد ﺳﺮﻓﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﻰ ﺑﻮد دﻓﻊ ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻊ ﺧﻨﮏ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﺑﺖ و دﻣﻨﻮش ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از آن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮى و ﻧﺮم ﺷﺪن رﯾﻪ و ﻣﺠﺎرى ﻫﻮاﯾﻰ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراى ﺧﻮاص ﻣﻠﯿﻦ، ﻣﺴﻬﻞ ﺻﻔﺮا، ﺧﻠﻂ آور، ﺗﺐ ﺑﺮ و ﺿﺪ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﻰ اﺳﺖ.

ترکیبات:

عصاره گل بنفشه و شکر سرخ

موارد مصرف:

ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻓﻪ، ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻨﻪ و ﺧﻠﻂ آور، رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﺻﺪا، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﺐ، ﻣﻠﯿﻦ

مقدار و نحوه مصرف:

کودکان: هر 8 ساعت 1 تا 2 قاشق مرباخوری

بزرگسالان: هر 8 ساعت 1 تا 2 قاشق غذاخوری

موارد عدم مصرف:

در اﻓﺮادى ﮐﻪ دﭼﺎر زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شربت بنفشه روناک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *