کرم شترمرغ روناک

ناموجود

قیمت: ۳۲/۰۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
  • وزن: 30 گرم
معرفی اجمالی محصول

کرم شترمرغ روناک

  • وزن 30 گرم
  • مناسب برای از بین بردن چین و چروک
  • شفاف کننده پوست
  • برند روناک

توضیحات

روﻏﻦ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻰ و زﯾﺒﺎﯾﻰ ﺑﺴﯿﺎرى دارد و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.

این روغن حاوی اسید چرب های امگا 3، 6 و 9 است که بدن قادر به ساخت آن نیست.

ﯾﮏ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﯾﺰ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻮدن و ﻧﯿﺰ دﻣﺎى ذوب ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬب ﺷﺪه و وارد ﻻﯾﻪ ﻫﺎى زﯾﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﺮدد و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺛﺮ ﮔﺰارى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﺿﺮورى ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻰ را اﻟﻘﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﺳﺎزى و رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎى آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. روﻏﻦ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد اﮐﺴﯿﮋن، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﻰ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ زودﺗﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﮑﻰ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﻬﻢ روﻏﻦ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ را ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﻓﺘﺎدﮔﻰ و ﺷﻞ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ روﻏﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮﺷﺪﮔﻰ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﭼﺮو کﻫﺎ، اﻓﺘﺎدﮔﻰ زﯾﺮ ﭼﺸﻢﻫﺎ، ﺧﻄﻮط ﻟﺒﺨﻨﺪ و … ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺷﻮد.

موارد مصرف:

ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪه، روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه، آﺑﺮﺳﺎن، ﺟﻮان ﮐﻨﻨﺪه، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻟﮏ و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﭘﻮست

مقدار و نحوه مصرف:

ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮى ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن ، ﮐﺮم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺮم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر روﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎى ﭘﻮﺳﺘﻰ را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﺪ.روزى دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عوارض جانبی:

ﮔﺰارﺷﻰ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

اطلاعات بیشتر

وزن30 g
امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کرم شترمرغ روناک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *