کرم کوهان شتر روناک

ناموجود

قیمت: ۳۶/۰۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
  • وزن: 30 گرم
معرفی اجمالی محصول

کرم کوهان شتر روناک

  • وزن 30 گرم
  • مناسب برای شقاق و بواسیر
  • برند روناک

توضیحات

روﻏﻦ ﻫﺎى ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺟﺎﻧﻮرى از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ. ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ ﻣﻮارد روﻏﻦ ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﺿﺪ زﺧﻢ آن ﻫﻤﻮاره در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

روﻏﻦ ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داروﻫﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ ﻗﺮار دارد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺳﺮار دﻧﯿﺎی ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. از زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن و اﻃﺒﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی و ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﯽﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻓﺮآورده از ﭘﯿﻪ ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاى اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺮدرد، رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ اﺳﺘﺨﻮان و درﻣﺎن درد زاﻧﻮ و ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎى آرﺗﺮوز ، رﻓﻊ ﺑﻮاﺳﯿﺮ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰى و ﺷﻘﺎق، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮک ﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎ، رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﻋﻀﻼت و رگ ﺑﻪ رگ ﺷﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رود.

موارد مصرف:

ﻗﻄﻊ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰى و درﻣﺎن ﺷﻘﺎق و ﺑﻮاﺳﯿﺮ

مقدار و نحوه مصرف:

روزى دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﻮد

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ: ﮔﺰارﺷﻰ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

بسته بندی: روغن 30 گرمی

اطلاعات بیشتر

وزن30 g
امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کرم کوهان شتر روناک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *