کرم کوهان شتر روناک

قیمت: ۳۶/۰۰۰تومان

مقایسه
ویژگی های کلیدی
  • وزن: 30 گرم
معرفی اجمالی محصول

کرم کوهان شتر روناک

  • وزن 30 گرم
  • مناسب برای شقاق و بواسیر
  • برند روناک

توضیحات

روﻏﻦ ﻫﺎى ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺟﺎﻧﻮرى از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ. ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ ﻣﻮارد روﻏﻦ ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﺿﺪ زﺧﻢ آن ﻫﻤﻮاره در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

روﻏﻦ ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داروﻫﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ ﻗﺮار دارد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺳﺮار دﻧﯿﺎی ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. از زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن و اﻃﺒﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی و ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﯽﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻓﺮآورده از ﭘﯿﻪ ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاى اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺮدرد، رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ اﺳﺘﺨﻮان و درﻣﺎن درد زاﻧﻮ و ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎى آرﺗﺮوز ، رﻓﻊ ﺑﻮاﺳﯿﺮ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰى و ﺷﻘﺎق، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮک ﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎ، رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﻋﻀﻼت و رگ ﺑﻪ رگ ﺷﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رود.

موارد مصرف:

ﻗﻄﻊ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰى و درﻣﺎن ﺷﻘﺎق و ﺑﻮاﺳﯿﺮ

مقدار و نحوه مصرف:

روزى دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﻮد

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ: ﮔﺰارﺷﻰ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

بسته بندی: روغن 30 گرمی

توضیحات تکمیلی

وزن 30 g
امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر
  • 0 نفر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کرم کوهان شتر روناک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *