کپسول روناسان

ناموجود

قیمت: ۲۴/۰۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
 • تعداد کپسول در هر بسته: 30 عدد
معرفی اجمالی محصول

کپسول روناسان

 • دارای 30 عدد کپسول
 • آرامش بخش
 • دور کننده استرس و اضطراب

توضیحات

اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺣﺎوى ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻰ Valeriana officinalis و گیاه بادرنجبویه با نام علمی Melissa officinalis ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ بر ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه رزﻣﺎرﯾﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ و ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻰ ﺧﻮاﺑﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﻋﻀﻼت، ﻣﻌﺪه درد، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و . . . ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻰ ﻣﻔﯿﺪى ﺑﺮ روى اﻓﺮادى ﮐﻪ داراى درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺑﯿﻤﺎرى ﺑﻰ ﺧﻮاﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، دارد. و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﺎ آراﻣﺶ زﯾﺎدى ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻰ ﻣﺮﮐﺰى ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾﻰ در ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎى ﮔﺎﺑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ دو ﮔﯿﺎه ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ و ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﺼﺎﻻت اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ را ﺿﻌﯿﻒ و سست نماید. به این ترتیب ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ آن ﺗﺎ ﺣﺪودى ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﮔﯿﺎه ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ و ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﻰ را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

موارد مصرف:

 • آرام بخش
 • رفع اختلالات خواب با منشاء عصبی
 • رفع نا آرامی و بی قراری
 • رفع بی خوابی

مقدار و نحوه مصرف:

روزی 2 بار هر بار دو کپسول

ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻣﺼﺮف:

در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻠﻨﺪى ﻫﺎى ﺑﺪون ﺣﻔﺎظ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

 

امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول روناسان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *