کپسول روناپرفکت

ناموجود

قیمت: ۲۹/۰۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
 • تعداد کپسول در هر بسته: 30 عدد
معرفی اجمالی محصول

کپسول روناپرفکت

 • مناسب برای بیماران دیابتی
 • حاوی 30 عدد کپسول
 • برند روناک

توضیحات

ﺑﺎ ﺷﯿﻮع روز اﻓﺰون دﯾﺎﺑﺖ در ﺟﻬﺎن، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ درﻣﺎن ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﺎﻻ و ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن از ﺑﯿﻦ ﻣﻰ رود و ﯾﺎ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻰ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻰ ﻧﻈﻤﻰ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات، ﭼﺮﺑﻰ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری، آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻰ و ﻋﺮوﻗﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل در ﺑﯿﻨﺎﯾﻰ، ﮐﻠﯿﻪ، ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﻋﺼﺐ و اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع زﺧﻤﻬﺎ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﻰ از ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روش ﻫﺎی ﺑﺪون ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮑﻰ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﻬﺎ در درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ درﻣﺎن ﻫﺎى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺖ. ﮐﭙﺴﻮل ﮔﯿﺎﻫﻰ روﻧﺎﭘﺮﻓﮑﺖ ﺣﺎوى ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ زردچوبه، عصاره خشک دارچین، عصاره خشک شنبلیله، عصاره خشک بیتر ملون و کروم می باشد.

اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﮔﻠﻮﮐﺰ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﺧﺖ آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎى ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺑﺪن در ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻰ، ﻣﻬﺎر ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻰ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻰ ژن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎى دﺧﯿﻞ در ﮐﺎﺗﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ دﻓﻊ آن ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎر اﺗﺼﺎل ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻮﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ

ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﻰ ﻣﺼﻮب: ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن

مقدار و نحوه مصرف:

بعد از هر وعده غذا، 1 الی 2 کپسول با کمی آب میل شود یا طبق دستور پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی:

در صورت استفاده از دوز درمانی مناسب عوارضی را به همراه ندارد.

کسانی که نسبت به گیاهان دارویی به کار رفته در این محصول حساسیت دارند، می توانند دچار عوارضی چون واکنش های آلرژیک همچون تحریکات پوستی، واکنش های خفیف معده همچون سوزش معده، گاز معده، حالت تهوع، سردرد و بی اشتهایی شوند.

موارد منع مصرف:

 • در کودکان زیر 12 سال منع مصرف دارد.
 • در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.
 • افراد دارای ناراحتی های گوارشی و قلبی زیر نظر پزشک مصرف کنند.
 • مصرف بیش از مقادیر توصیه شده می تواند باعث تحریک دستگاه عصبی شده و ایجاد افسردگی، پریشانی و بی نظمی ضربان قلب شود.

 

امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول روناپرفکت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *