کپسول روناکارا

ناموجود

قیمت: ۳۶/۰۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
 • تعداد کپسول در هر بسته: 30 عدد
معرفی اجمالی محصول

کپسول روناکارا

 • مناسب برای درمان کبد چرب
 • کمک به سم زدایی بدن
 • 30 عدد کپسول در هر بسته

توضیحات

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﺒﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﻰ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد، زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدى از ﺳﻠﻮ لﻫﺎى ﮐﺒﺪى را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎى ﮐﺒﺪى از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎى ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ درﻣﺎن ﮐﺮد.ﮐﭙﺴﻮل ﮔﯿﺎﻫﻰ روﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داروى ﮔﯿﺎﻫﻰ درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺒﺪ ﭼﺮب و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺒﺪى اﺳﺖ.

اﯾﻦ دارو، ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎر ﻣﺮﯾﻢ، ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪ، ﮔﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻰ و ﻫﺪراﺳﺘﯿﺲ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺧﺎر ﻣﺮﯾﻢ دارای اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻦ و اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﮐﺒﺪی و ﺻﻔﺮاوی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. ﻋﺼﺎره ﺑﺬر اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺎرﯾﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﮐﺒﺪ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﯿﻠﻰ ﻗﻮى ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺒﺪى در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﻮم و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻮﺳﺎزى ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮐﺒﺪى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪک ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ روﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺻﻔﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دارد. ﻣﺼﺮف ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪک در اﺧﺘﻼﻻت ﮐﺒﺪى ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﻰ دارد و رﯾﺸﻪﻫﺎى آن داراى ﺧﻮاص ﺻﻔﺮاﺑﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺒﺪى اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﻼﻻت ﮐﺒﺪى و ﺻﻔﺮاوى ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اى ﻣﺼﺮف ﻣﻰ ﺷﻮد.

آرﺗﯿﺸﻮ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺮﺷﺢ ﺻﻔﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دﻓﻊ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻤﻮم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در آرﺗﯿﺸﻮ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﻰ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎى ﮐﺒﺪى ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ذﺧﺎﯾﺮ ﭼﺮﺑﻰ در ﮐﺒﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﻰ ﻣﺘﯿﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎرﯾﻞ، ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ A و ردوﮐﺘﺎز ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﺑﺪن ﻣﻰ ﺷﻮد.

زردﭼﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ داراى اﻧﻮاع آﻧﺘﻰاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻰ و آب اﺳﺖ و ﺧﻮاص ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﺒﺪى اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ آﻧﺘﻰاﮐﺴﯿﺪاﻧﻰ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻰ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖزداﯾﻰ ﮐﺒﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآورده در دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﺧﻮن و ﮐﺒﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﻰ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دارو از ﻟﻄﺎﻓﺖ زﯾﺎدى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺷﺪن و ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻣﻮﯾﺮﮔﻬﺎى ﺑﺪن را دارد ، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس درﻣﺎن ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪى، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﮐﺒﺪى، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺒﺪ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از آﺳﯿﺐ ﻫﺎى ﮐﺒﺪى و درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دارو اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:

ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﺒﺪى و ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪى

مقدار و تحوه مصرف:

روزی 2 تا 4 بار در روز و هر بار یک عدد کپسول مصرف شود.

موارد عدم مصرف:

 • در زنان باردار و شیرده و افراد زیر 16 سال منع مصرف دارد.
 • افراد مبتلا به سنگ صفرا، زیر نظر پزشک دارو را مصرف نمایند.
 • کسانی که نسبت به این گیاهان و یا خانواده این گیاهان حساسیت داشته و یا کسانی که انسداد مجاری صفرا دارند، نباید از این دارو استفاده کنند.

 

امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول روناکارا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *