کپسول مهزل بارمان

ناموجود

قیمت: ۶۲/۰۰۰تومان

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

ویژگی های کلیدی
 • تعداد کپسول در هر بسته: 90 عدد
معرفی اجمالی محصول

کپسول مهزل بارمان

 • مناسب برای لاغری
 • کاهش اشتها
 • برند روناک
 • حاوی 90 عدد قرص

توضیحات

ﭼﺎﻗﻰ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﯿﻤﺎرى اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻰ در ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺷﻮد.

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ در اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻓﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮز ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﮐﭙﺴﻮل ﻻﻏﺮى ﺑﺎرﻣﺎن ﯾﮏ ﻓﺮآورده ﮔﯿﺎﻫﻰ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻢ اﺷﺘﻬﺎﯾﻰ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﻫﻀﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭼﺮﺑﻰ ﺳﻮزى و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﺑﺪن، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وزن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻣﻰﺷﻮد.

ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮﻫﺎى اﺷﺘﻬﺎ، ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن در ﻣﻌﺪه، ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ ﻫﺎى رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮐﻮب اﺷﺘﻬﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. دﯾﻮرﺗﯿﮏ ﻫﺎ، ﻣﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻓﻊ آب از ﻃﺮﯾﻖ ادرار را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﻣﺴﻬﻞ ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﯿﻪ روده، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻟﺮى و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ در روده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺮک ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺪن ﺑﺮاى ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮى از ﮐﺎﻟﺮى ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻓﺮآورده، ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻻﻏﺮى، ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﭼﺮﺑﻰ ﺳﻮزى و رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و از گیاهان زنیان، سداب، زیره سیاه، مرزنگوش، بورک و لاک مغسول تشکیل شده است و یک محصول کاملا گیاهی است.

موارد منع مصرف:

 • ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻫﺶ وزن
 • ﭼﺮﺑﻰ ﺳﻮزى، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎى زاﺋﺪ ﺑﺪن و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روى ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎى اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﻰ ﻗﺪﯾﻤ
 • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻨﺪ اﺿﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻰ

مقدار و نحوه مصرف:

4 عدد قبل از ناهار و 4 عدد قبل از شام

موارد عدم مصرف:

در کودکان زیر 12 سال و دوران باردهی و شیردهی منع مصرف دارد. شایان ذکر است مصرف دارو برای بیش از  3 ماه توصیه نمی شود.

امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول مهزل بارمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *